در صورت ندانستن حرمت استمنا و انجام دادن آن و توبه از گناه، حکم نماز های خوانده شده چیست؟
در صورت ندانستن حرمت استمنا و انجام دادن آن و توبه از گناه، حکم نماز های خوانده شده چیست؟

باسمه تعالی

1. نماز هایی که در حال جنابت خوانده شده است، باید قضا شود.

2. اگر تعداد نماز ها مشخص نیست به قدر متیقن اکتفا شود. مثلاً اگر شک دارد پنج نماز با جنابت بوده است یا هفت نماز، قضای همان پنج نماز کافی است، هر چند قضای دو نماز دیگر احتیاط مستحب است.

کد سایت fa1398 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی خود ارضایی