اگر شخصی کَر باشد، از طریق کدام یک از این دو روش: پیام کوتاه یا ویدئو کنفرانس می تواند همسرش را طلاق دهد؟
آیا برای اجرای طلاق می توان از طریق پیام کوتاه آن را انجام داد و یا آن که می بایست از طریق گوشی (صوتی) صورت گیرد؟ حال اگر یک شخصی کَر باشد، آیا برای طلاق دادن همسرش باید از طریق پیام کوتاه (SMS) انجام دهد و یا به صورت ویدئو کنفرانس (تصویری) این کار را بکند؟ در این صورت آیا این طلاق معتبر است یا خیر؟

باسمه تعالی

شخص کر و لال می تواند از طریق نوشتن زن خود را طلاق دهد. البته باید بر این امر دو نفر شاهد بگیرد.

اگر از نوشتن ناتوان باشد، با رفتاری که طلاق از آن آشکار باشد و همگان آن را نشانه طلاق بشمارند، می تواند زن خود را طلاق دهد.

باید اظهار طلاق با حضور شهود صورت پذیرد، بنابراین یا باید به صورت زنده و حضوری انجام شود یا به صورتی که مانند آن است از قبیل ویدئو کنفرانس  زنده که اگر این امر در حضور شهود صورت پذیرد طلاق معتبر خواهد بود.

کد سایت fa140
طبقه بندی موضوعی احکام متفرقه طلاق