در خانه ای میهمانیم و می دانیم مرد صاحبخانه بیکار است و معلوم نیست خوراکی هایی که می آورد حلال است یا حرام، خوردن آن ها چه حکمی دارد؟
در خانه ای میهمانیم و می دانیم مرد صاحبخانه بیکار است و معلوم نیست خوراکی هایی که می آورد حلال است یا حرام، خوردن آن ها چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

خوردن آنچه نمی دانیم حلال است یا حرام، اشکال ندارد. صرف بیکار بودن میزبان دلیل بر حرام بودن اموال در اختیارش نیست.

 

کد سایت fa1405
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه نماز