آیا یک خانم می تواند به بدن مرد نامحرم نگاه کند؟
آیا یک خانم می تواند بدن مرد نامحرم را نگاه کند و گناهی نمی کند؟(آن مرد لباس زیر دارد)

باسمه تعالی

نگاه بدون شهوت و به غیر عورتین (آلت تناسلی و مخرج مدفوع) و در صورتی که مفسده ای بر آن مترتب نشود جایز است.

 

کد سایت fa1423 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام لمس و نگاه کردن