آیا می توان فطریه را به مردم سومالی داد؟ آبا فطریه مصرف خاصی دارد؟
آیا می توان فطریه را به مردم سومالی داد؟ آبا فطریه مصرف خاصی دارد؟

مصرف فطریه مثل مصرف زکات است یعنی می توان از فطریه برای تألیف قلوب و یا فقرا و مساکین استفاده کرد. به این دلیل پرداخت فطریه به مردم سومالی جایز است.

کد سایت fa1432 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی زکات فطره