در سایت، مقدار فطریه را اعلام کرده اید. آیا می توان هر مقداری بیش از مقدار اعلام شده را پرداخت؟
در سایت، مقدار فطریه را اعلام کرده اید. آیا می توان هر مقداری بیش از مقدار اعلام شده را پرداخت؟ یا باید دقیقا معادل سه کیلو غذا را بپردازیم مثلاً باید بر اساس نان، دو هزار تومان و یا بر اساس برنج مبلغ ده هزار تومان بدهیم و جایز نیست که 3250 تومان بپردازیم؟

باسمه تعالی

مقدار اعلام شده حداقل فطریه است و با پرداخت آن واجب شرعی انجام می شود؛ هرچند پرداخت هر مقداری بیش از حداقل اعلام شده جایز است.

 

کد سایت fa1434
طبقه بندی موضوعی زکات فطره