من به علت زندگی در شرایط مرزی و محیط روستای خود، ختنه نشده ام حال لازم است این کار قبل از ازدواج، انجام شود یا خیر؟
من به علت زندگی در شرایط مرزی و محیط روستای خود، ختنه نشده ام حال لازم است این کار قبل از ازدواج، انجام شود یا خیر؟
باسمه تعالى
ختنه شرط صحت ازدواج نيست.
کد سایت fa1438 کد بایگانی 0