آیا جهل به حکم، اثری در ایجاد حرمت ابدی در بحث ازدواج دارد یا نه؟
آیا اگر حکم لواط را نمی دانسته ام می توانم اکنون پس از توبه با خواهر لواط کننده ازدواج کنم؟ شک دارم که لواط کننده بوده باشم

 

باسمه تعالی

١- در صورتی که در لواط دخول حشفه تحقق پیدا کند خواهر مفعول بر فاعل حرام می شود ولی خواهر فاعل بر مفعول حرام نمی شود و اگر دخول یقینی نباشد هیچ حرمتی وجود ندارد.

 

کد سایت fa1463