چرا باید خمس اموالی که حتی یک روز قبل از سر سال خمسی به دستمان رسیده است را پرداخت کنیم؟ مگر نباید از زمان کسب درآمد، یک سال گذشته باشد؟
چرا باید خمس اموالی که حتی یک روز قبل از سر سال خمسی به دستمان رسیده است را پرداخت کنیم؟ مگر نباید از زمان کسب درآمد، یک سال گذشته باشد؟

باسمه تعالی

1. خمس سهمی است که از ابتدای حصول درآمد به آن تعلق می گیرد اما شارع مقدس ـ شاید برای رعایت حال بندگان ـ به مکلف اجازه داده است پرداخت آن را تا یک سال به تأخیر بیاندازد و نیز در این میان مخارج سال خود را از آن درآمد کسر کند و خمس را از باقی مانده محاسبه کند.

2. مکلف می تواند خمس هر مال را جداگانه محاسبه کند و پس از گذشت یک سال از آن مال خمس باقی ماندۀ آن را بپردازد یا برای خود سال خمسی قرار دهد و همۀ اموال را در سر سال با هم در نظر بگیرد و محاسبه کند و خمس باقی ماندۀ آن اموال را بپردازد.

کد سایت fa1467
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه خمس