آیا خوردن دنبلان خروس حلال است؟
آیا خوردن دنبلان خروس حلال است؟

باسمه تعالی

خوردن دنبلان جایز نیست.

کد سایت fa1494 کد بایگانی 0