من از ملبورن استرالیا هستم، آیا اگر ندانی یک زن چه دینی دارد، می شود او را صیغه کرد؟
من از ملبورن استرالیا هستم، آیا اگر ندانی یک زن چه دینی دارد، می شود او را صیغه کرد؟

باسمه تعالی

در صورتی که یقین دارید یا لااقل اطمینان دارید* که او از اهل کتاب است، ازدواج با وی اشکال ندارد در غیر این صورت در دو فرض زیر ازدواج با وی اشکال ندارد:

1. اگر از امارات پذیرفته شدۀ شرعی مانند خبر ثقه (گفته یک فرد راستگو و مورد اعتماد) معلوم شود که وی از اهل کتاب است.

2. اگر خود او چنین ادعایی دارد، می توان به گفته وی اکتفا کرد.

 

* ممکن است جمعیت اهل کتاب در یک سرزمین به گونه ای زیاد باشد که در مواجهه با یک زن خاص، احتمال اهل کتاب نبودن او در نظر عرف بسیار ناچیز باشد و در حقیقت عرفاً در چنین مواردی نسبت به موضوع، اطمینان بلکه یقین وجود داشته باشد.

کد سایت fa152