آیا اگر هزینه ثبت نام حج مردی را همسرش با مهریه خود یا از اموال خود بدهد حج بر او واجب می شود و در صورت انجام آن کفایت از حج واجب می شود؟
آیا اگر هزینه ثبت نام حج مردی را همسرش با مهریه خود یا از اموال خود بدهد حج بر او واجب می شود و در صورت انجام آن کفایت از حج واجب می شود؟

باسمه تعالی

بله، اگر زن هزینۀ حج شوهرش را تأمین کند، این حج بذلی است و بر مرد واجب است و از واجب کفایت می کند.

کد سایت fa1535 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه حج