در ابتدای بلوغ به علت جهالت، بدون این که بدانم، استمنا کرده ام. آیا کفاره بر من واجب است؟
در ابتدای بلوغ به علت جهالت، بدون این که بدانم، استمنا کرده ام. آیا کفاره بر من واجب است؟

باسمه تعالی

1. استمنا حرام است، ولی کفاره ای ندارد.
2. اگر شخص در حال جنب بودن نماز بخواند، نماز وی باطل است، هر چند جنابت او از استمنا باشد و وی از این حکم اطلاعی نداشته باشد.
3. روزه هایی که شخص در حال جنابت گرفته است، باطل می باشد.

کد سایت fa1544 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی خود ارضایی