همسر بنده هر روز از بنده نزدیکی می خواهد و من هم کوتاهی نمی کنم اما واقعاً خسته شده و هیچ لذتی نمی برم اگر از این کار امتناع بورزم اشکالی دارد؟
همسر بنده هر روز از بنده نزدیکی می خواهد و من هم کوتاهی نمی کنم اما واقعاً خسته شده و هیچ لذتی نمی برم اگر از این کار امتناع بورزم اشکالی دارد؟

باسمه تعالی

زن در مسألۀ استمتاع جنسی باید از شوهر اطاعت کند؛ مگر اینکه به حد عسر و حرج* یا ضرر برسد. بنابراین در فرض سؤال اگر واقعاً توانایی تمکین بدون عسر و حرج  و بدون ضرر را ندارید، تمکین واجب نیست؛ البته زن نباید به دلایل غیر موجه مانند لذت نبردن، نسبت به تمکین کوتاهی کند.

 

* سختی و مشقتی که در نظر عرف معمولاً برای چنین فردی قابل تحمل نباشد.

کد سایت fa1547