زن تا چه حد باید از شوهر خود اطاعت کند؟ آیا مرد می تواند وی را وادار به سفری نماید؟
زن تا چه حد باید از شوهر اطاعت کند؟ آیا مرد می تواند زن را وادار به سفر به جایی کند؟

باسمه تعالی

زن در مسألۀ استمتاع جنسی باید از شوهر اطاعت کند. همچنین اگر شوهر اجازه ندهد، نباید از خانه یا محل سکونتی که شوهر برای وی آماده کرده است، خارج شود. در غیر این دو مورد اطاعت واجب نیست. بنابراین اگر حضور زن در مکانی مقدمه و زمینۀ استمتاع شوهر باشد و یا اصلاً شوهر تعیین کند زن در روز یا ساعات خاصی در فلان مکان اقامت کند، بر زن واجب است اطاعت کند؛ مثلاً بگوید باید به فلان سفر بیایی و در فلان محل اقامت کنی.

 

 

 

کد سایت fa156