آیا زن و شوهر می توانند از طریق تلفن و SMS یکدیگر را ارضا کنند؟
من با همسرم از طریق تلفن و sms همدیگر را ارضا می کنیم به دلیل دور بودن از هم و نیازی که وجود دارد و هر عملی او بگوید خودم انجام می دهم. آیا این کار برای ما دو نفر استمناء به حساب می آید و گناه مرتکب می شویم؟

باسمه تعالی

استمناء هر نوع عملی است که شخص با خود انجام دهد و منتهی به خارج شدن منی گردد. این کار شما هرچند استمنا است اما در عرف مصداق استمتاع زوجین از یکدیگر به حساب می آید و جایز است.

 

 

 

کد سایت fa158