آیا می توانیم نماز بخوانیم در حالی که قرآن هم همراه ما باشد؟
آیا می توانیم نماز بخوانیم در حالی که قرآن هم همراه ما باشد؟

باسمه تعالى
بله، اشکالی ندارد.

کد سایت fa1581
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه نماز