اگر کتابی دارای مسایل و تمارین بدون پاسخ باشد، حکم حل سوالات و قرار دادن آن برای استفاده دیگران چیست؟ با توجه به این که ممکن است خود انتشارات کتاب، حل المسایل را چاپ کرده باشد.
اگر کتابی دارای مسایل و تمارین بدون پاسخ باشد، حکم حل سوالات و قرار دادن آن برای استفاده دیگران چیست؟ با توجه به این که ممکن است خود انتشارات کتاب، حل المسایل را چاپ کرده باشد.
باسمه تعالى
اشكالي ندارد.
کد سایت fa1592 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی مالکیت معنوی