آیا در صورت رضایت زن می توان در متعه مهریه تعیین نکرد؟
آیا در صورت رضایت زن می توان در متعه مهریه تعیین نکرد؟

باسمه تعالی

ازدواج موقت (متعه) بدون تعیین مهریه باطل است و رضایت و عدم رضایت زن تأثیر در این حکم ندارد.

کد سایت fa1597
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه