اگر کسی فقط به خاطر استرس امتحان جواب سوال را فراموش کند و دیگران وی را کمک کنند، آیا ایرادی دارد؟
اگر کسی فقط به خاطر استرس امتحان جواب سوال را فراموش کند و دیگران وی را کمک کنند، آیا ایرادی دارد؟
اگر قوانین امتحان چنین چیزی را مجاز بشمارند جایز است و الّا خیر.
کد سایت fa1619 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی کلاهبرداری و تقلّب