من در نوجوانی گناهان بزرگی کرده ام اکنون به دنبال راهی برای توبه می گردم. چه باید بکنم؟
من در نوجوانی آلت خود را در مقعد دوستم کردم منی نیامد و نمی دانم تا ختنه گاه رفته یا نه. چه کنم؟ ذکر یا عملی برای توبه یادم بدهید. می خواهم وارد عرفان و سیرو سلوک بشوم استادی نمی شناسم چه کار کنم؟

باسمه تعالی

توبه پشیمانی از عمل و تصمیم برای عدم ارتکاب مجدد آن عمل است و ذکر خاصی نیاز ندارد هر چند نماز برای توبه وارد شده است که در کتاب تذکرة المتقین مرحوم شیخ محمد بهاری نیز نقل شده است و این کتاب مرجع خوبی برای شخصی است که قصد توبه و سیر و سلوک دارد.

 

کد سایت fa1629
طبقه بندی موضوعی توبه