بنده برای تهیۀ منزل پولی داشتم که می توانستم با آن خانه ای را بدون دادن اجاره بها اجاره کنم ولی به خاطر شرایط کاری نمی توانم مبلغی را به عنوان اجاره در نظر بگیرم بنا براین در عقد قرارداد برای اجارۀ خانه مبلغ هزار تومان به عنوان اجاره در نظر گرفتم و پول اصلی را هم به عنوان پول پیش، پرداخت کردم. آیا این کار اشکال شرعی دارد؟
بنده برای تهیۀ منزل پولی داشتم که می توانستم با آن خانه ای را بدون دادن اجاره بها اجاره کنم ولی به خاطر شرایط کاری نمی توانم مبلغی را به عنوان اجاره در نظر بگیرم بنا براین در عقد قرارداد برای اجارۀ خانه مبلغ هزار تومان به عنوان اجاره در نظر گرفتم و پول اصلی را هم به عنوان پول پیش، پرداخت کردم. آیا این کار اشکال شرعی دارد؟

باسمه تعالى

این نوع قرار داد، خالی از مشکل شرعی نیست.

 

 

 

 

کد سایت fa1632
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی اجاره