آیا مرد می تواند برای درمان، نزد دکتر زن برود؟ حتی اگر ضرورتی هم در این کار نبوده و دکتر مرد نیز وجود داشته باشد.
آیا مرد می تواند برای درمان، نزد دکتر زن برود؟ حتی اگر ضرورتی هم در این کار نبوده و دکتر مرد نیز وجود داشته باشد.

باسمه تعالی

1. مراجعه مرد به پزشک زن یا بر عکس اشکال ندارد؛ مگر آنکه در آن حوزۀ تخصصی یا عمومی، پزشک بسیار قوی تری اعم از زن یا مرد در دسترس باشد. مقصود آن است که پزشک دیگر از نظر توانایی هایی پزشکی از پزشک مورد نظر بسیار قوی تر باشد به گونه ای که با وجود او مراجعه به پزشک مورد نظر جهت درمان یک رفتار غیر عقلائی شمرده شود. این حکم حتی در جایی که ضرورتی هم نباشد، ثابت است.

2. اگر بداند یا احتمال عقلائی می دهد که مراجعه به پزشک غیر هم جنس، موجب تحریک شهوانی می شود، باید به پزشک هم جنس مراجعه کند.

 

کد سایت fa1641
طبقه بندی موضوعی احکام پزشکی