آیا در مورد دست دادن مردم به یکدیگر بعد از اتمام نماز روایتی وارد شده است؟ آیا این بدعت در دین نیست؟
آیا در مورد دست دادن مردم به یکدیگر بعد از اتمام نماز روایتی وارد شده است؟ آیا این بدعت در دین نیست؟

باسمه تعالی

هرچند ظاهراً هیچ دلیل اختصاصی بر استحباب دست دادن بعد از اتمام نماز جماعت، به عنوان تعقیبات نماز وجود ندارد ولی از آنجا که دست دادن و دعا خیر مؤمنین برای یکدیگر مستحب است، اگر بعد از نماز جماعت با هم مصافحه کنند و برای یکدیگر آرزوی قبولی عمل کنند، به مستحب عمل کرده اند.

بدعت در جایی است که با علم به عدم وجود یک امر در شریعت آن را به عنوان جزئی از شریعت انجام دهیم. پس اگر کسی با علم به اینکه مصافحه بعد از نماز در شریعت به صورت خاص وارد نشده است، آن را به عنوان نوان جزئی از شریعت که به صورت خاص وارد شده است، انجام دهد، بدعت و حرام است و معمول مردم چنین اراده ای در هنگام انجام عمل پیش گفته ندارند.

کد سایت fa1666
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه نماز