آیا من می توانم دروغی بگویم که واقعا کمک کننده است؟
آیا من می توانم دروغی بگویم که واقعا کمک کننده است؟

باسمه تعالی
اگر دروغ شما مشکلی را حل می کند که بدون آن دروغ حل نمی شود، این دروغ مانعی ندارد. در غیر این صورت از آن اجتناب کنید.

کد سایت fa1669 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی دروغ