شخصی در جزئی از مالش وصیت کرده ولی مقدار آن را معین نکرده است چگونه می توان جزء وصیت شده را تعیین کرد؟
شخصی در جزئی از مالش وصیت کرده ولی مقدار آن را معین نکرده است چگونه می توان جزء وصیت شده را تعیین کرد؟

باسمه تعالی
وصیت تا حد ثلث ما ترک میت بدون اذن ورثه نافذ است و برای تعیین مقدار آن باید به قدر متقین اکتفا کرد، هر چند احتیاط مستحب آن است که حداکثر مقدار محتمل صرف مورد وصیت شود.

کد سایت fa1672 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی وصیت