دختر از ارث مادر چقدر سهم می برد؟ آیا با برادر مساوی است یا نصف او می برد؟
دختر از ارث مادر چقدر سهم می برد؟ آیا با برادر مساوی است یا نصف او می برد؟

باسمه تعالی

سهم دختر نصف سهم پسر است؛ چه میت، مادر آن ها باشد و چه پدر.

کد سایت fa1674
طبقه بندی موضوعی ارث دسته اول