درجایی زندگی می کنیم که توسط حکومت هندو ها (کافر) اشغال شده است. آیا می توانیم از سود بانک های این کشور استفاده کنیم؟
در ایالتی زندگی می کنیم که توسط حکومت هندو ها (کافر) اشغال شده است. حال آیا می توانیم سودهایی را که از بانک های این کشور به دست می آوریم در مراسم تشییع و تدفین مؤمنین و شیعیان صرف کنیم؟

باسمه تعالی
گرفتن سود حتی از طریق ربا از کفار، بلامانع است و می توانید آن را در هر موردی از جمله موارد ذکر شده، مصرف نمایید.

کد سایت fa1678
طبقه بندی موضوعی تجارت با کفار|احکام بانک