اگر کسی مقداری درآمد حرام (مثلاً از فروش مشروبات الکلی) وارد اموالش شود، آیا می تواند با پول خود برای حج ثبت نام کند؟ اگر همه اموالش حرام باشد چطور؟
اگر کسی مقداری درآمد حرام (مثلاً از فروش مشروبات الکلی) وارد اموالش شود، آیا می تواند با پول خود برای حج ثبت نام کند؟ اگر همه اموالش حرام باشد چطور؟

باسمه تعالی
اگر با مال حرام، لباس احرامی یا لباسی که در حال طواف از آن استفاده می کند، خریداری نماید و با آن طواف کند، طواف وی باطل است.

کد سایت fa1704 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه حج