مبلغی پول به کسی که نیاز دارد می دهم، در عوض اینکه خانه ای را که در آن زندگی می کند به من رهن بدهد و من دوباره خانه را به او یا زن یا فرزندش اجاره دهم. آیا این کار صحیح است؟
بنده مبلغی پول دارم و می خواهم به کسی که نیاز دارد بدهم، در عوض اینکه خانه ای که درآن زندگی می کند را به من رهن بدهد و من دوباره خانه را به او یا به زن و یا فرزندش اجاره دهم. آیا این کار صحیح است؟

باسمه تعالی

اگر آنچه که گفته شده است، واقعاً مقصود دو طرف قرارداد باشد و هنگام عقد قرض هیچگونه شرطی به نفع قرض دهنده مانند رهن خانه یا اجاره آن و غیره نباشد، این عمل بلامانع است ولی اگر در ضمن عقد قرض شرطی به نفع قرض دهنده وجود داشته باشد، قرض، ربوی و حرام و این شرط باطل است. و اگر مقصود از این مجموعه، حیله ای برای فرار از ربا باشد، چنین قراردادی حرام و باطل است.

کد سایت fa1717
طبقه بندی موضوعی احکام ربا