اینجانب صیغۀ عقد ازدواج با دختر عمویم خواندم، و با هم نزدیکی داشتیم. پس از یک ماه متوجه شدم ازدواج با یک دختر بدون رضایت پدر یا جد پدری اش جایز نیست. حال تکلیف ما چیست؟
اینجانب صیغۀ عقد ازدواج با دختر عمویم خواندم، و با هم نزدیکی داشتیم. در زمان جاری شدن صیغۀ نکاح، مهریه را به وی پرداخت کردم. از آنجا که هر دوی ما احساس تردید و نا امنی می کردیم که شاید با کسی دیگری ازدواج کنیم، وی را مجبور به این کار نکردم و این کار با وجدان و رضایت هر دو طرف صورت گرفت. پس از یک ماه متوجه شدم ازدواج با یک دختر بدون رضایت پدر یا جد پدری اش جایز نیست. حال تکلیف ما چیست؟

باسمه تعالی

اگر دختر رشیده باشد، نیاز به اذن ولی شرعی (پدر یا جد پدری) نیست و ازدواجتان صحیح است. ولی اگر رشیده نباشد، ازدواج باطل است و این دختر برای ازدواج با فرد دیگر باید عدۀ وطی به شبهه نگه دارد.

کد سایت fa1723
طبقه بندی موضوعی احکام و شرایط عقد