نماز اتباع خارجی که در ایران غیر قانونی زندگی می کنند، چه حکمی دارد؟ آیا زمینی که در آن نماز می خوانند، غصبی است؟
نماز اتباع خارجی که در ایران غیر قانونی زندگی می کنند، چه حکمی دارد؟ آیا زمینی که در آن نماز می خوانند، غصبی است؟

باسمه تعالی

با توجه به تشکیل حکومت اسلامی در ایران، کسانی که حضورشان در ایران غیر قانونی است، صحت نمازشان محل اشکال است و در اسرع وقت باید ایران را ترک کنند؛ البته نمازهایی که در حال اقدام به خروج از ایران ناگزیر از اداء آن در ایران هستند، صحیح است. در صورتی که از سوی حاکم شرع یا قانون در خصوص اتباع خارجی غیر قانونی، اجازۀ اقامۀ نماز داده شود، نمازشان بدون اشکال خواهد بود و ظاهراً الآن همین طور است.

کد سایت fa1725
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار