آیا از نظر اسلام حکمی برای ازدواج اجباری بین یک پسر و دختر که به رابطۀ جنسی آلوده شده باشند، وجود دارد؟
آیا از نظر اسلام حکمی برای ازدواج اجباری بین یک پسر و دختر که به رابطۀ جنسی آلوده شده باشند، وجود دارد؟

باسمه تعالی

ازدواج بین این دو ضروری نیست؛ هر چند توبه بر هر دو واجب است.

 

 

 

کد سایت fa174