سی پس از مدت ها متوجه شده است که پرورشگاهی است، از کجا معلوم می شود حلال زاده است یا نه؟ احکام ارث، نسب و محرمیتش به چه نحو است؟
کسی پس از مدت ها متوجه شده است که پرورشگاهی است، از کجا معلوم می شود حلال زاده است یا نه؟ ارتباط او با کسانی که قبلاً فکر می کرده است محرم او هستند، چه حکمی دارد؟ رابطۀ او با پدر خوانده و پدر شرعی اش در احکام ارث چگونه است؟

باسمه تعالی

1. این امر که شخصی در پرورشگاه بزرگ شده است، دلیل بر حرام زاده بودن نیست و اگر در وقت انعقاد نطفۀ فرزند، مادر او همسری داشته است، این فرزند ملحق به آن مرد می گردد و حلال زاده محسوب می شود.

2. اگر آن ها منسوبین زن و مردی هستند که شخص را بزرگ کرده اند و هیچ نسبتی با خود وی ندارند، محرم محسوب نمی شوند و اگر نسبتی با خود وی دارند مثلاً عمۀ واقعی خود او است، همچنان محرم او خواهد بود.

3. اگر شخص پدری دارد که شرعاً پدر او محسوب می شود؛ یعنی در هنگام انعقاد نطفه‌ٔ این شخص، این مرد، همسر مادر وی بوده است، از او ارث می برد ولی اگر پدر خوانده‌ٔ وی محسوب می شود، از او ارث نمی برد.