اگر پدر کسی با زنی ازدواج نماید، آیا این شخص به فرزندان زن دوم پدر و نوه های او محرم می باشد؟
اگر پدر کسی با زنی ازدواج نماید، آیا این شخص به فرزندان زن دوم پدر و نوه های او محرم می باشد؟

باسمه تعالیکسانی که در پدر یا مادر یا هر دو با هم اشتراکی ندارند، برادر یا خواهر یکدیگر نیستند، هرچند پدر یکی از آنها با مادر دیگری ازدواج کند. بنابراین، احکام خواهر و برادری بین آنها و یا احکام عمه و عمو بین هر یک از آنها و فرزندان دیگری وجود ندارد و با هم محرم نیستند.

ر.ک: کد 1751 و 1752

کد سایت fa1750 کد بایگانی 232