مادر پدرخانم من ازدواج مجدد انجام داده که آن شخص نیز از زن اولش فرزندی دارد. آیا فرزند آن مرد، عموی فرزندان پدرخانم من به حساب می آید و به آنها محرم می باشد؟
مادر پدرخانم من ازدواج مجدد انجام داده که آن شخص نیز از زن اولش فرزندی دارد. آیا فرزند آن مرد، عموی فرزندان پدرخانم من به حساب می آید و به آنها محرم می باشد؟

باسمه تعالی

خیر، عموی آن ها نیست و با آنها محرم نمی باشد.

ر.ک: کد 1752