آیا فرزند می تواند خوراکی یا لباسی را که پدرش برایش گرفته است، بدون اجازۀ پدر به کسی ببخشد؟
آیا فرزند می تواند خوراکی یا لباسی را که پدرش برایش گرفته است، بدون اجازۀ پدر به کسی ببخشد؟

باسمه تعالی

اگر لباس یا خوراک را در قالب هدیه یا طرق دیگر به فرزند داده باشد و فرزند نیز بالغ، عاقل و رشید باشد، اختیار تصرف در آن اموال با فرزند است؛ البته واجب است فرزند به گونه ای رفتار کند که موجب آزردگی پدر نگردد.

کد سایت fa1765
طبقه بندی موضوعی رابطه با والدین