اگر دختری شیر زنی را خورده باشد آیا پسر آن زن، می تواند با دختر آن دختری که شیر مادرش را خورده است، عروسی کند یا نه؟
اگر دختری شیر زنی را خورده باشد آیا پسر آن زن، می تواند با دختر آن دختری که شیر مادرش را خورده است عروسی کند یا نه؟

باسمه تعالی

اگر این دختر با رعایت شرایط رضاع شیر خورده باشد، زن شیر دهنده، مادر رضاعی او شود و فرزندان او از جمله این پسر، برادران و خواهران رضاعی آن دختر خواهند بود و فرزندان آن دختر خواهر زادگان رضاعی این پسر محسوب می شود و به او محرم هستند. پس این پسر نمی تواند با دختر آن دختری که خواهر زاده اش شمرده می شود، ازدواج کند.