آیا می توان قانوناً در انتخاب وکیل، محدودیت ایجاد کرد؟
با توجه به نظریات شورای محترم نگهبان بشماره 8131-66/4/3 خطاب به ریاست محترم دیوان عدالت ادری بدین شرح"در شرع مقدس اسلام قیدی برای اینکه وکیل باید از بین وکلای دادگستری باشد وجود ندارد" و نیز نامه شماره 6836-65/7/8 خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی "مشروط کردن وکالت به شرایط زاید بر شرایط شرعی مغایر با موازین اسلامی است" حال آیا مختص کردن وکالت به وکلای دادگستری از لحاظ شرعی جایز است یا خیر؟

باسمه تعالی

اگر مجلس شورای اسلامی در یک روند قانونی وکالت را به وکلای دادگستری اختصاص دهد و این قانون مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد، این امر شرعی است.

 

کد سایت fa1781