آیا عده نگهداشتن حتی در صورت علم به عدم بارداری واجب است؟
فلسفه ی عده نگه داشتن بانوان پس از طلاق چیست؟ اگر خانمی پس از طلاق جواب آزمایش پزشکی اش در مورد بچه دار بودن از همسر سابقش منفی باشد و باردار نشده باشد، آیا می تواند بدون نگه داشتن عده، به عقد کسی در آید؟ اگر مردی با جهل به این که خانمی دوره عده اش را می گذراند و خانم با تصور این که اگر جواب آزمایش بارداری اش منفی است، عده لازم نیست،با هم ازدواج موقت کنند و در دوران عده با هم نزدیکی کنند، آیا بر هم حرام ابدی می شوند؟ آیا جهل این دو به این حکم، تأثیری در حرمت ابدی دارد یا نه؟

باسمه تعالی

1. حتی اگر عدم بارداری زن محرز و  یقینی باشد، رعایت عدۀ طلاق لازم است.

2. اگر مردی با زنی که در عدۀ دیگری است، ازدواج کند و هر دو یا یکی از آن دو بدانند که ازدواج در عده حرام است و نیز بدانند که زن در هنگام ازدواج در عده بوده است، بر یکدیگر حرام ابدی می شوند. در این فرض فرقی نمی کند که دخولی در ایام عده صورت گرفته باشد یا خیر.

اگر هیچ یک از آن دو نمی دانستند که ازدواج در عده حرام است و نیز نمی دانستند که زن در هنگام ازدواج در عده بوده است، در صورتی که دخولی هم در زمان عده صورت نگرفته باشد، فقط عقدی که خوانده اند، باطل است اما بر یکدیگر حرام ابدی نمی شوند ولی اگر در همین فرض دخول صورت گرفته باشد، بر یکدیگر حرام ابدی می شوند.

در فرض سؤال اگر زن گمان می کرده با توجه به جواب آزمایش عده  ندارد، در واقع نمی دانسته که در هنگام ازدواج در عده قرار دارد. فرض آن است که مرد نیز نمی دانسته که زن در هنگام ازدواج در عده قرار دارد. بنابراین اگر در این فرض هر دو اصل حرام بودن ازدواج در عده را هم نمی دانسته اند و نیز دخولی در ایام عده صورت نگرفته باشد، بر یکدیگر حرام ابدی نمی شوند.

کد سایت fa179
طبقه بندی موضوعی احکام عده