اگر به طور تصادفی غذای حرام بخوریم آیا این کار گناه و حرام است؟
اگر به طور تصادفی غذای حرام بخوریم آیا این کار گناه و حرام است؟

باسمه تعالى

اگر ندانید که غذا حرام است، خوردن آن حرام نیست.

کد سایت fa1807