خوردن کبد و خایه گوسفند چه حکمی دارد؟
آیا خوردن خایه و کبد گوسفند حرام است یا نه؟

باسمه تعالى 
خوردن کبد اشکالی ندارد ولی خوردن خایه حرام است.

کد سایت fa1844