اگر دختری بگویید باکره ام و بعد از عقد متوجه شویم وی باکره نبوده است، تکلیف چیست؟
اگر دختری بگویید باکره ام و بعد از عقد متوجه شویم وی باکره نبوده است، تکلیف چیست؟

باسمه تعالی

1. دروغ گفتن در چنین موردی حرام است.

2. جایز نیست در چنین موردی دختر را  به عمل حرام دیگری، غیر از کذب،متهم کرد؛ چه بسا بکارت به سبب برخی عوامل طبیعی و بدون ارتباط جنسی نامشروع از بین رفته باشد.

3. در این گونه موارد شخص می تواند از مهریه کم کند و حداکثر این کاهش، به میزان ما به التفاوت مهر المثل دختر باکره با غیر باکره است.

4. اگر باکره بودن دختر را به صراحت در ضمن عقد شرط کرده باشند(شرط صریح) یا در ذهنیت عموم مردم شرط باشد(شرط ارتکازی) باشد، مرد در این مورد به دلیل تخلفی که از شرط صورت گرفته است، خیار تخلف شرط دارد و می تواند نکاح را فسخ کند.

کد سایت fa1860