اگر گوشه ای از فرش نجس باشد، آیا نماز خواندن روی کل فرش ایراد دارد؟
اگر گوشه ای از فرش نجس باشد، آیا نماز خواندن روی کل فرش ایراد دارد؟

باسمه تعالی

نماز خواندن بر روی قسمتی از آن فرش که نجس نشده است، اشکالی ندارد. همچنین نماز خواندن بر روی آن قسمت نجس شده، در صورتی که رطوبت سرایت کننده نداشته باشد، اشکال ندارد.

کد سایت fa1867
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار