نماز در مسجد، با وجود اطلاع از نجاست مسجد چه حکمی دارد؟
نماز در مسجد، با وجود اطلاع از نجاست مسجد چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

اگر شخص بداند که مسجد نجس است، باید فوراً برای تطهیر آن اقدام کند و اگر اقدام نکرد و مشغول نماز در مسجد شد، نماز او صحیح است؛ هرچند معصیت کرده است.

کد سایت fa1870
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار