آیا استعمال دخانیات از جمله سیگار و قلیان مضر به عدالت است؟
آیا استعمال دخانیات از جمله سیگار و قلیان مضر به عدالت است؟

باسمه تعالی

استعمال دخانیات از جمله سیگار و قلیان حرام است و اگر شخص از روی اجتهاد یا تقلید به این حکم اعتقاد داشته باشد و این کار انجام دهد و بدون توبه چند بار آن را تکرار کند، از عدالت ساقط می شود.

کد سایت fa1871
طبقه بندی موضوعی مواد مخدر و دخانیات