آیا هزینۀ سوغات و میهمانی از موارد مشمول استطاعت مالی محسوب می شود؟
آیا هزینۀ سوغات و میهمانی از موارد مشمول استطاعت مالی محسوب می شود؟

باسمه تعالی
خیر.

کد سایت fa1921 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه حج