آیا زنی که مستطیع است و همراه نبودن شوهرش در سفر حج موجب عدم امنیت او می شود حج بر او واجب است؟
آیا زنی که مستطیع است و همراه نبودن شوهرش در سفر حج موجب عدم امنیت او می شود حج بر او واجب است؟

باسمه تعالی
اگر این عدم امنیت در حدی باشد که عقلا به آن اعتنا می کنند، این زن مستطیع نیست.

کد سایت fa1922 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه حج