با توجه به اینکه جهت اعزام به حج مجبور به ثبت نام بوده و ممکن است نوبت اعزام سال ها طول بکشد آیا شخص مستطیع باید از طرق دیگری همچون خرید آزاد فیش حج (که در حال حاضر غیر قانونی است) اقدام نماید؟
با توجه به اینکه جهت اعزام به حج مجبور به ثبت نام بوده و ممکن است نوبت اعزام سال ها طول بکشد آیا شخص مستطیع باید از طرق دیگری همچون خرید آزاد فیش حج (که در حال حاضر غیر قانونی است) اقدام نماید؟

باسمه تعالی
اقدام از طرق مخالف قوانین حکومت اسلامی جایز نیست.

کد سایت fa1923 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه حج