با توجه به زیاد بودن فاصلۀ ثبت نام حج و اعزام به حج، استطاعت در موقع ثبت نام شرط است یا موقع اعزام به حج؟
با توجه به زیاد بودن فاصلۀ ثبت نام حج و اعزام به حج، استطاعت در موقع ثبت نام شرط است یا موقع اعزام به حج؟

باسمه تعالی

اگر شخص در موقع ثبت نام مستطیع باشد، و تنها طریق قانونی و مشروع سفر کردن برای حج ثبت نام باشد، باید ثبت نام کند. اگر استطاعت او تا زمان اعزام باقی بماند، حج او حج واجب خواهد بود و اگر چنین نشود، حجش حج واجب نیست.

 

کد سایت fa1924
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه حج